Notariusz Białystok

Notariusz to jedna z profesji opisywana jako zawód zaufania publicznego. Do jego zadań należy, najogólniej mówiąc, sporządzanie aktów notarialnych. Są to dokumenty urzędowe, których celem jest potwierdzenie czynności prawnej. 
Notariusz ma za zadanie umieścić w nim takie kwestie jak:  dokładną datę i miejsce sporządzenia dokumentu, swoje imię i nazwisko, a także siedzibę kancelarii, dane podmiotów, których dany akt dotyczy – jeśli są to osoby fizyczne, to należy wypisać ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, jeśli zaś osoby prawne, to nalezy wypisać nazwę oraz siedzibę podmiotu. Notariusz ma za zadanie także zadbać o oświadczenia stron, stwierdzenie, że akt został odczytany i przyjęty, podpisy wszystkich stron, których dotyczy akt, a także swój własny. Dokumenty odnoszą się do takich kwestii jak: wieczyste użytkowanie, darowizna, dziedziczenie czy spadek.

W Polsce zawód notariusza ma swoją genezę w 1284 roku, kiedy to arcybiskup gnieźnieński mianował pierwszych z nich, a historyczny, premierowy akt został spisany trzy lata później. Notariusze mogli się rozwinąć od momentu umożliwienia z inicjatywy papieża nauczania według prawa rzymskiego. System ten sprawował się dobrze aż do czasu zaborów. źródło: Notariusz Białystok

Notariusz BiałystokW czasach, gdy Polska nie była niepodległym państwem najgorzej sytuacja notariusza prezentowała się na ziemiach okupowanych przez Rosję. Kandydaci nie musieli posiadać studiów prawniczych. Lepiej wyglądało to na terenach należących do zaborów austriackiego, jak i pruskiego, gdzie system wzorowany był na rozwiązaniach francuskich z czasów Księstwa Warszawskiego. Dużym krokiem do przodu dla rozwoju zawodu notariusza stała się ustawa z 1933 roku. Wtedy to oczekiwano od notariusza specjalizowania się w swojej dziedzinie. Kandydat miał obowiązek ukończyć pięcioletnią aplikację zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem, mieć minimum 30 lat i być obywatelem Rzeczpospolitej Polski oraz posiadać studia prawnicze. Mianowany był przez ministra sprawiedliwości. W czasach PRL sytuacja notariusza pogorszyła się. Zniknął jego status jako zawodu zaufania publicznego. Do 1991 roku notariusz pełnił funkcję tylko i wyłącznie państwową. W owym roku weszła w życie ustawa, na mocy której sprywatyzowano zawód. Dzisiaj powstaje coraz więcej prywatnych kancelarii notarialnych.

Dodaj komentarz